Drepturile si obligatiile apartinatorilor

 1. Aparținătorii au dreptul de a vizita pacienții conform programului de vizite afișat în spital;
 2. Aparținătorii au obligația să respecte regulile referitoare la „Accesul în spital și vizitarea pacienților internați în cadrul acestuia”;
 3. La intrarea în spital aparținătorii obligația de a prezenta personalului de pază actul de identitate pentru a fi trecut in registru de vizitatori. Ne se percep taxe pentru vizitarea pacienților;
 4. La intrarea în spital se realizează triajul aparținătorilor. Este interzis accesul în spital al persoanelor care prezintă semne clinice de infecții acute, aflați în stare de ebrietate sau aflați sub influența unor substanțe halucinogene;
 5. MASCA este obligatorie pe tot parcursul vizitei. Dezinfecția obligatorie a mâinilor la intrarea/ieșirea din spital;
 6. La un pacient se admite doar un singur vizitator;
 7. Este interzisă introducerea în spital de băuturi alcoolice, droguri, arme, muniții sau alte instrumente care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a pacienților, aparținătorilor și a personalului unității;
 8. Pe timpul vizitei în spital este interzisă folosirea telefonului mobil cu camera foto, aparat de fotografiat sau alte aparate de înregistrare și filmare;
 9. Pe timpul vizitei aparținătorii au obligația să respecte instrucțiunile personalului spitalului privind măsurile interne de prevenire a transmiterii infecțiilor, să aibă un comportament civilizat, să vorbească cu un ton scăzut şi să respecte indicațiile personalului medico-sanitar din spital;
 10. Aparținătorii au obligația să respecte şi să păstreze starea de curăţenie în salon, coridoare, grupuri sanitare, etc.;
 11. Este interzisă deplasarea în interiorul spitalului în zonele cu acces restricționat (acces limitat, acces interzis);
 12. Fumatul în incinta spitalului este strict interzis;

Art.1. Reglementarea accesului în spital şi vizitarea pacienţiilor internaţi în cadrul acestuia are ca principale scopuri:
a) Elimină / tratează următoarele riscuri existente în Registrul de riscuri:
o Acces necontrolat în spital;
o Existenţa unor potenţiale situaţii de producere de infecţii asociate asistenţei medicale;
o Potenţiale reclamaţii ale pacienţilor.
Art.2. (1) Accesul în spital şi vizitarea pacienţiilor internaţi în cadrul acestuia presupun derularea următoarelor activităţi şi exercitarea următoarelor responsabilităţi:
a) Programul de acces al vizitatorilor pacienţilor internaţi în CCBR se realizează de luni până vineri în intervalul orar 15:00 – 19:00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică între orele 13:00 – 19:00. Programul va fi afișat la toate intrările în spital în mod vizibil și accesibil vizitatorilor, pe secții și pe pagina web a spitalului prin grija asistentului șef de spital.
b) Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează:
• 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, pacienţii putând fi vizitaţi doar pe rând;
• 1 vizitator/pacient în saloanele cu un număr de 4-6 paturi, putând fi vizitaţi maximum doi pacienţi în acelaşi timp;
c) Accesul vizitatorilor în sala de așteptare de la parter corp C1 și în sala de așteptare de la parter corp C2, este permis pentru maxim 3 pacienți în același timp.
d) În zona de acces pentru vizitatori din corpul C1 este asigurat un filtru pentru echiparea vizitatorilor/aparţinătorilor. Funcţionarea respectivului filtru şi asigurarea acestuia cu echipament de protecție adecvat pentru vizitatori/aparţinători, este în responsabilitatea asistentului şef de spital. Echipamentul de protecție de unică folosință va fi asigurat în mod gratuit de către CCBR și cuprinde halat, mască facială și botoși pentru vizitatorii în saloanele pacienților și mască facială pentru vizitatorii în sala de așteptare. Este strict interzisă perceperea oricăror taxe pentru vizitarea pacienţilor în CCBR.
e) Accesul vizitatorilor/aparţinătorilor în spital este condiţionat de un triaj care se realizează de către asistenta medicală desemnată de la nivelul fiecărei secții și se consemnează la rubrica „Observații” din „Registru acces persoane” care se află în zona – filtru de acces al spitalului. Nu este permis accesul vizitatorilor care prezintă semne clinice de infecții acute, aflaţi în stare de ebrietate sau aflaţi sub influenţa unor substanţe halucinogene.
f) Pe timpul vizitei/prezenţei în CCBR aparţinătorii au obligaţia să poarte echipament de protecție, să respecte instrucțiunile personalului CCBR privind măsurile interne de prevenire a transmiterii infecțiilor, să aibă un comportament civilizat, să vorbească cu un ton scăzut şi să respecte indicaţiile personalului medico-sanitar din spital. Este strict interzis vizitatorilor ca pe perioada vizitei să filmeze sau să fotografieze pacientul fără acordul expres al acestuia. Este interzisă vizitatorilor pe perioada vizitei utilizarea telefoanelor mobile, acestea vor fi setate pe modul silenţios.
g) Prin excepţie de la prevederile literei a):
– în cazul pacienţilor în stare terminală, aparţinătorii au dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră. În măsura în care condiţiile din secţie permit acest lucru, se poate asigura prezenţa permanentă lângă pacient a unui aparţinător, cu acordul medicului curant. În măsura în care condiţiile din secţie nu permit accesul permanent, se va asigura accesul într-un spaţiu de aşteptare, în apropierea secţiei.
– în cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate accesul unui însoţitor poate fi permanent, cu respectarea măsurilor interne de prevenire a transmiterii infecţiilor şi cu acordul şefului de secţie.
– în cazul copiilor până la 14 ani internaţi în CCBR, se permite prezenţa permanentă a unui aparţinător, dacă se solicită acest lucru.
– în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în CCBR, se poate permite prezenţa permanentă a unui aparţinător, cu acordul şefului de secţie.
h) Durata vizitei aparținătorilor pacienţilor în spital este de maxim 30 minute. La finalul intervalului orar de vizită asistenta şefă/înlocuitorul desemnat al acesteia şi/sau asistentul medical de tură va anunţa acest fapt vizitatorilor.
i) În cazul unor evenimente epidemiologice deosebite, pe baza analizei efectuate de către direcţia de sănătate publică, vizitarea pacienților internați se face în următoarele condiții:
– programul de vizită se limitează de luni până vineri în intervalul orar 17:00 – 19:00 iar în zilele de sâmbătă și duminică în intervalul 13:00 – 17:00;
– vizita la un pacient nu poate dura mai mult de 15 minute;
– accesul vizitatorilor va fi permis numai sala de așteptare de la parter corp C1 și în sala de așteptare de la parter corp C2, pentru maxim 3 pacienți în același timp, cu excepția situațiilor prevăzute la lit. g);
j) Programul de vizită la nivelul CCBR poate fi suspendat de manager în situaţiile de risc epidemiologic, prevăzute la art. 6 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
k) În situația în care programul de vizită este suspendat conform lit. j) sau în situația în care starea de sănătate a pacientului nu permite vizitarea, secțiile au obligația de a asigura informarea telefonică zilnică a aparținătorilor, prin medicul curant/medicul de gardă/personalul desemnat, despre starea și evoluția pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.
l) Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile CCBR, la solicitare, cu respectarea drepturilor pacientului, aparţinătorii pot discuta direct cu medicul curant de luni până vineri în intervalul orar 12:00 – 13:00, program stabilit de medicul şef, aprobat de directorul medical şi afişat la loc vizibil la intrarea spital și pe secții.
(2) La internare, registratorul medical alocă fiecărui pacient un cod unic – numărul foii de observație clinică generală – care va fi comunicat aparținătorilor. Furnizarea telefonică către aparţinători a informaţiilor despre starea de sănătate a pacientului se face numai după confirmarea codului unic.
(3) La cel mult două ore de la internarea pacientului, asistenta de salon comunică aparținătorilor, telefonic/sms, la cerere, următoarele informații: secția unde este internat, numărul salonului, etajul, numele medicului curant și numărul de telefon apelabil pentru informații despre starea de sănătate a pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.
(4) Informații despre starea de sănătate a pacientului cu respectarea drepturilor pacientului, se furnizează numai persoanelor nominalizate de pacient prin completarea formularului ”Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale” prevăzut în anexa nr. 5 la OMS nr. 1410/2016 care reprezintă acordul pacientului privind desemnarea persoanelor care pot fi informate despre starea sa de sănătate, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul și datele personale. Formularul ”Acordul pacientului privind comunicarea datelor medicale” este pus la dispoziția pacientului după internare de către asistenta de salon.

Art.3. Indicatorii de eficienţă (după caz) şi eficacitate ai procesului de admitere a accesului în spital şi vizitarea pacienţiilor internaţi în cadrul acestuia sunt următorii:
a) Număr infecţii asociate asistenţei medicale raportate în ultimul an calendaristic datorate neefectuării triajului la intrarea de acces în CCBR.
b) Număr de reclamaţii ale pacienţilor/vizitatorilor/aparţinătorilor datorate nerespectării programului de vizite al CCBR, în ultimul an calendaristic.