Conditii internare externare

Asistenta medicala în Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” se acorda in regim de:

 • spitalizare continuă;
 • spitalizare de zi.

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitati sanitare ambulatorii aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate precum si a medicilor din unitatile de asistenta medico-sociala.

Exceptie fac urgentele medicale.

În situația în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgență necesare, având obligația să evalueze situația medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgență; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta.

Serviciile medicale spitaliceşti prin spitalizare continua sunt preventive, curative, de recuperare si paliative si cuprind:

 • consultații;
 • investigații;
 • stabilirea diagnosticului;
 • tratamente medicale;
 • îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale;
 • cazare şi masă.

Criteriile de internare pentru spitalizarea continuă care trebuie respectate sunt:

 1. a) urgențe medico-chirurgicale şi situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesită supraveghere medicală continuă;
 2. b) afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

Criteriile de internare pentru spitalizarea de zi care trebuie respectate sunt:

 1. a) urgenţe medico-chirurgicale ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore;
 2. b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.
 1. Actul de identitate: carte de identitate sau buletin
 2. Biletul de internare de la medicul de familie / medicul specialist din ambulatoriu de specialitate
 3. Scrisoare medicală de la medicul de specialitate din ambulatoriul spitalului sau scrisoare medicală cu indicație de revenire pentru internare.
 4. CARDUL DE SĂNĂTATE – pentru urgențele medico-chirurgicale nu este obligatoriu la internare, însă cardul este obligatoriu la externare (NEPREZENTAREA CARDULUI DE SĂNĂTATE LA EXTERNARE OBLIGĂ PACIENTUL SĂ PLĂTEASCĂ LA CASIERIA SPITALULUI CONTRAVALOAREA SERVICIILOR MEDICALE ACORDATE)
 5. Dovada calităţii de asigurat:

– Documentul rezultat prin accesarea electronică de verificare a calității de asigurat în SIUI;
– Adeverința de asigurat, cu valabilitate de 3 luni, pentru asigurații care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiință, primirea cardului național, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul;
– Adeverința de înlocuire a cardului național, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, pentru situațiile în care se solicită emiterea cardului duplicat.
Salariaţi:
– Adeverinţă de salariat (în care să fie specificat numărul de zile de concediu medical din ultimele 12 luni);
Pensionari:
– Copie după ultimul talon de pensie;
Elevi/studenţi:
– Adeverinţă de studii pentru persoanele între 18-25 ani, care urmează cursurile unei şcoli/universităţi
Persoane fizice autorizate:
– Dovada achitării contribuţiei la asigurările sociale de sănătate la zi (valabilitate 3 luni)
Persoane cu dizabilităţi:
– Copie după certificatul de persoană cu handicap sau cupon handicap (valabilitate 1 an)
Persoane fără venit:
– Adeverinţă de la circa financiară sau de la primărie că nu au avut nici un venit (valabilitate 3 luni)
– Dovada achitării contribuţiei la asigurările sociale de sănătate la zi (are valabilitate 3 luni).
Persoane beneficiare de indemnizaţia de şomaj
– Copie după ultimul talon de şomaj sau după adeverinţa eliberată de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj (valabilitate 6 luni)

 1. Documente medicale anterioare relevante (bilete de externare din spital, scrisori medicale, rezultate ale investigaţiilor etc.).

Externarea unui bolnav internat este responsabilitatea medicului curant, care va decide data externarii. Externarea se mai poate face la cererea pacientului sau a apartinatorilor legali.

DOCUMENTE PRIMITE LA EXTERNARE

 • Biletul de externare, completat, semnat si parafat de medicul curant si de medicul sef de sectie
 • Scrisoarea medicala catre medicul de familie, semnata si parafata de medicul curant,
 • Reteta/retetele medicale (daca este nevoie).
 • Certificatul de concediu medical (daca este nevoie).
 • Trimiteri catre alte specialitati (daca este nevoie).
 • Alte materiale (decont, prescripții dispozitive medicale, recomandări îngrijiri la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, referate, fisa de expunere la radiatii etc).

 

Documentele de externare vor fi inmanate pacientului in ziua externarii, dupa semnarea, parafarea si stampilarea acestora.

Pacientul poate părăsi spitalul după ora 09.00 – în cazul externării planificate cu 1 zi înainte, sau după ora 14.00 – în cazul externării neprogramate.

Dacă bolnavul solicită externarea de urgenţă, fără a se putea îndeplini procedura completă de încheiere a documentelor, va semna în F.O.C.G./F.S.Z. (refuzul de a semna va fi menţionat) şi va primi documentele medicale în stadiul la care se află la momentul respectiv. Hainele bolnavului se eliberează din garderoba spitalului pe baza biletului de externare şi a bonului de haine.

Coplata se percepe o singura data, la internare, pentru toate investigatiile si tratamentele acordate, in regim de spitalizare continua decontate de CASMB.

Coplata este în valoare de 10 (zece) lei/persoana internata si se aplica categoriilor de asigurati care nu sunt scutite de coplata.

Sunt scutite de coplata urmatoarele categorii de asigurati:

 1. copii 0 – 18 ani [conform art. 225 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – se completează de părinţi/aparţinători legali];
 2. copii 0 – 18 ani care nu deţin cod numeric personal şi care nu sunt înregistraţi în registrele de stare civilă [conform art. 225 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]; *)
 3. tineri între 18 ani şi 26 de ani – dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu – până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi – care nu realizează venituri din muncă [conform art. 225 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
 4. bolnavi cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii – pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni care nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse [conform art. 225 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
 5. persoanele fizice cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri [conform art. 225 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
 6. femei însărcinate şi lăuze – cu venituri egale sau peste salariul de bază minim brut pe ţară – pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii [conform art. 225 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare];
 7. femei însărcinate şi lăuze care nu deţin cod numeric personal şi care nu sunt înregistrate în registrele de stare civilă – cu venituri egale sau peste salariul de bază minim brut pe ţară – pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii [conform art. 225 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]; *)
 8. femei însărcinate şi lăuze – care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară – pentru toate serviciile medicale [conform art. 225 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare],
 9. femei însărcinate şi lăuze care nu deţin cod numeric personal şi care nu sunt înregistrate în registrele de stare civilă – care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară – pentru toate serviciile medicale [conform art. 225 alin. (1) lit. e) şi alin.(2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare], *)
 10. persoane cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane [conform art. 225 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare] *)
 11. persoane cetăţeni români care nu deţin cod numeric personal şi care nu sunt înregistrate în registrele de stare civilă, care sunt victime ale traficului de persoane [conform art. 225 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare] *)
 12. persoane reţinute, arestate sau deţinute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă [conform art. 225 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]. *)

*) persoanele care solicită servicii medicale, vor declara că nu sunt înregistrate în registrele de stare civilă, cu excepţia copiilor de până la 14 ani şi a persoanelor cu handicap, pentru care declaraţia se formulează de către persoanele care le însoţesc la furnizorul de servicii medicale.