Condiții consultații ambulatoriu

Asistenta medicala ambulatorie în Centrul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” se acorda in cabinete de specialitate:

 • Reumatologie
 • Medicina fizica si de reabilitare

ACTE NECESARE PENTRU CONSULTAȚIE

 1. Actul de identitate: carte de identitate sau buletin
 2. Biletul de trimitere de la medicul de familie / medicul specialist din ambulatoriu de specialitate
 3. Scrisoare medicală de la medicul de specialitate din ambulatoriul spitalului
 4. CARDUL DE SĂNĂTATE
 5. Dovada calităţii de asigurat:

– Documentul rezultat prin accesarea electronică de verificare a calității de asigurat în SIUI;
– Adeverința de asigurat, cu valabilitate de 3 luni, pentru asigurații care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiință, primirea cardului național, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul;
– Adeverința de înlocuire a cardului național, eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul, pentru situațiile în care se solicită emiterea cardului duplicat.
Salariaţi:
– Adeverinţă de salariat (în care să fie specificat numărul de zile de concediu medical din ultimele 12 luni);
Elevi/studenţi:
– Adeverinţă de studii pentru persoanele între 18-25 ani, care urmează cursurile unei şcoli/universităţi
Persoane fizice autorizate:
– Dovada achitării contribuţiei la asigurările sociale de sănătate la zi (valabilitate 3 luni)
Persoane cu dizabilităţi:
– Copie după certificatul de persoană cu handicap sau cupon handicap (valabilitate 1 an)
Persoane fără venit:
– Adeverinţă de la circa financiară sau de la primărie că nu au avut nici un venit (valabilitate 3 luni)
– Dovada achitării contribuţiei la asigurările sociale de sănătate la zi (are valabilitate 3 luni).
Persoane beneficiare de indemnizaţia de şomaj
– Copie după ultimul talon de şomaj sau după adeverinţa eliberată de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj (valabilitate 6 luni)

 1. Documente medicale anterioare relevante (bilete de externare din spital, scrisori medicale, rezultate ale investigaţiilor etc.).

 

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE 

Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie se acordă persoanelor care nu pot dovedi calitatea de asigurat și cuprinde:

Consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament – se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008 pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ACORDATE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE

Pachetul de bază de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie se acordă persoanelor care au calitatea de asigurat și cuprinde:

 1. servicii medicale – consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală;

Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă medicală de urgenţă – anamneză, examen clinic şi tratament – se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, cu modificările ulterioare, pentru care medicul de specialitate acordă primul ajutor şi, dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2.021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.

Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical cu excepţia copiilor 0 – 18 ani pentru care se acordă maximum 2 consultaţii.

Medicaţia pentru cazurile de urgenţă se asigură din trusa medicală de urgenţă, organizată conform legii. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 – 16 ani, care se prezintă în regim de urgenţă la medicii din specialităţile clinice, aceştia pot elibera prescripţii medicale pentru o perioadă de 3 zile. Cazurile de urgenţă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgenţă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanţă, sunt consemnate ca “urgenţă” de către medicul de specialitate în documentele de evidenţă de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaţia şi procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.

 1. servicii medicale curative – consultaţii pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizări ale bolilor cronice;
 2. servicii medicale curative – consultaţii pentru afecţiuni cronice;
 3. servicii diagnostice şi terapeutice;